Logo Scania

MODELLO
EURO Original Stage 1 Original Stage 1 

 

Scania P 230 3/4 230 CV 270 CV 1050 NM 1190 NM
Scania P 270 3/4 270 CV 315 CV 1250 NM 1420 NM
Scania P 310 3/4 310 CV 360 CV 1550 NM 1750 NM
Scania P 340 3/4 340 CV 405 CV 1700 NM 1920 NM
Scania P 380 3/4 380 CV 450 CV 1900 NM 2150 NM
Scania P 420 3 420 CV 500 CV 2100 NM 2450 NM

 

Scania R 230 3/4 230 CV 270 CV 1050 NM 1190 NM
Scania R 270 3/4 270 CV 315 CV 1250 NM 1420 NM
Scania R 310 3/4 310 CV 360 CV 1550 NM 1750 NM
Scania R 340 3/4 340 CV 405 CV 1700 NM 1920 NM
Scania R 380 3/4 380 CV 450 CV 1900 NM 2150 NM
Scania R 420 3/4 420 CV 500 CV 2100 NM 2450 NM
Scania R 470 3/4 470 CV 560 CV 2200 NM 2650 NM
Scania R 480 3 480 CV 565 CV 2250 NM 2620 NM
Scania R 500 3/4/5 500 CV 595 CV 2400 NM 2850 NM
Scania R 560 3/4 560 CV 655 CV 2700 NM 3120 NM
Scania R 580 4/5 580 CV 675 CV 2750 NM 3180 NM
Scania R 620 4 620 CV 715 CV 3000 NM 3430 NM